Hotline:  0800 500 234

Váš partner pri poistení Vašich rizík!

Produkty

Poistenie podnikateľskej zodpovednosti za škody spôsobené
3. osobám

• Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

• Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok

• Poistenie dopravcov a prepravcov

• Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti

• Poistenie zodpovednosti lekárov

• Poistenie profesijnej  zodpovednosti

• Poistenie právnej ochrany

• Poistenie finančných rizík a kaucií

• Poistenie colných a bankových záruk

• Poistenie pre prípad úpadku cestovných kancelárií

Poistné programy pre zamestnancov spoločností

• Poistenie zodpovednosti zamestnancov voči zamestnávateľovi

• Skupinové rizikové poistenie zamestnancov

Poistenie podnikateľov a priemyselných rizík

• Poistenie budov a majetku

• Poistenie pre prípad živelných udalostí

• Poistenie pre prípad poškodenia vodou z vodovodných zariadení

• Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou

• Poistenie pre prípad škôd spôsobených vandalizmom

• Poistenie skiel

• Poistenie rizík súvisiacich s podnikateľskou činnosťou

• Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky

• Poistenie elektroniky

• Poistenie strojov a zariadení

• Poistenie prepravných rizík (zásielok)

• Stavebno – montážne poistenie

• Poistenie pohľadávok

• Poistenie ušlého zisku

• Povinné zmluvné poistenie vozidiel

• Flotilové poistenie firemných vozidiel

• Havarijné poistenie vozidiel

• Poistenie finančnej straty – EuroGAP

• Cestovné poistenie pre manažment spoločností

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.